اطلاعات فردی

  اطلاعات تحصیلی

  اطلاعات کاری

  Autodesk Robot structural AnalysisBricscadV-raySketchupAutocadRevit3DMaxGraphisoft ArchicadMinutes Matter StudioFlow Architect Studio3DSweet home 3DAshampoo Home Designer ProAshampoo 3D Cad Professional

  متره برآوردراندوماکت سازی

  بلهخیر

  گذراندن دوره کارآموزی دانشجوییارتقا مهارت های طراحیغيره

  بلهخیر