پروژه زیر برنده بهترین شرکت طراحی داخلی از نگاه آرکیتایزر ( Archıtızer) درسال 2015 می باشد.
هرساله آرکیتایزر بهترین شرکت معماری در بخش های مختلف را انتخاب می کند. شرکت طراحی داخلی ” میلی متر ” ( Millimeter Interior Design ) هنگ کنگ برای پروژه خانه ای در سای کونگ ( House ın Saı Kung) نامزد بهترین شرکت طراحی داخلی در بین 5 برنده بهترین شرکت طراحی داخلی بوده است .
فرانما – شرکت طراحی داخلی در اصفهان – در این صفحه به معرفی پروژه خانه ای در سای کونگ برنده بهترین شرکت طراحی داخلی در سال 2015 می پردازد.

  • یکی از عیب های اصلی خانه های سواره – پیاده طرح بندی آن است که خانه را به باکس ها یا نواحی مجزا چند گانه تقسیم می کند و دسترسی این فضاها را به یکدیگر دشوار می کند، درنتیجه جای خانه تنگ شده و استفاده موثر از آن را مشکل می سازد.

در رابطه با تقویت افزایش محیط و بزرگتر جلوه دادن فضای داخلی ، طراحان به طور کامل مدل این خانه ها را تغییر دادند . آن ها نه تنها به دنبال بهینه سازی بلکه به دنبال ایجاد هارمونی در استفاده از این فضاهای تازه بوده اند.

بهترین شرکت طراحی داخلی

بهترین شرکت طراحی داخلی