محل اجرا: اصفهان - خیابان گلزار شمالی

مدت اجرا: 3 ماه


توضیحات مربوطه: