محل اجرا: اصفهان، خیابان فیض

مدت اجرا: 3 ماه


توضیحات مربوطه: