محل اجرا: اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی

مدت اجرا: ۱۴ ماه


توضیحات مربوطه: