محل اجرا: اصفهان - خیابان برج

مدت اجرا: ۶ ماه


توضیحات مربوطه: