محل اجرا: اصفهان - سپاهان شهر - بلوار توحید

مدت اجرا: 19 ماه


توضیحات مربوطه: