محل اجرا: اصفهان - سپاهان شهر - بلوار غدیر

مدت اجرا: 30 ماه


توضیحات مربوطه: