محل اجرا: اصفهان - سپاهان شهر - ابتدای بلوتر غدیر

مدت اجرا: 21 ماه


توضیحات مربوطه: