محل اجرا: اصفهان - سپاهان شهر- ابتدای بلوار شاهد

مدت اجرا: 36 ماه


توضیحات مربوطه: