محل اجرا: اصفهان - خیابان مهرگان

مدت اجرا: ۱۹ ماه


توضیحات مربوطه: