محل اجرا: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا

مدت اجرا: 31 ماه


توضیحات مربوطه: