محل اجرا: اصفهان - سپاهان شهر - میدان غدیر

مدت اجرا: 18 ماه


توضیحات مربوطه: