محل اجرا: اصفهان - سپاهان شهر - بلوار غدیر

مدت اجرا: 16 ماه


توضیحات مربوطه: