محل اجرا: اصفهان - شهر بهارستان

مدت اجرا: 22 ماه


توضیحات مربوطه: