محل اجرا: شهر بهارستان - خیابان رسالت

مدت اجرا: 32 ماه


توضیحات مربوطه: