محل اجرا: شهر بهارستان - میدان ولیعصر

مدت اجرا: 40 ماه


توضیحات مربوطه: