محل اجرا: اصفهان - شهرک بختیار دشت

مدت اجرا: 20 ماه


توضیحات مربوطه: