محل اجرا: اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی

مدت اجرا: 30 ماه


توضیحات مربوطه: