واحد فنیواحد معماری و طراحی داخلی
اطلاعات فردی

اطلاعات تحصیلی

اطلاعات کاری

AutocadAutocad StracturalSeismo Structسازه نگارسازه 90RevitSafeEtabsAutoCad Map 3DRevit StructureAutocad Civil 3d

فهرست بهامتره برآورد

بلهخیر

بلهخیر

گذراندن دوره کارآموزی دانشجوییارتقا مهارت های فنیغيره

بلهخیر

اطلاعات فردی

اطلاعات تحصیلی

اطلاعات کاری

Autodesk Robot structural AnalysisBricscadV-raySketchupAutocadRevit3DMaxGraphisoft ArchicadMinutes Matter StudioFlow Architect Studio3DSweet home 3DAshampoo Home Designer ProAshampoo 3D Cad Professional

متره برآوردراندوماکت سازی

بلهخیر

گذراندن دوره کارآموزی دانشجوییارتقا مهارت های طراحیغيره

بلهخیر