اطلاعات فردی

  اطلاعات تحصیلی

  اطلاعات کاری

  AutocadAutocad StracturalSeismo Structسازه نگارسازه 90RevitSafeEtabsAutoCad Map 3DRevit StructureAutocad Civil 3d

  فهرست بهامتره برآورد

  بلهخیر

  بلهخیر

  گذراندن دوره کارآموزی دانشجوییارتقا مهارت های فنیغيره

  بلهخیر