محل اجرا: اصفهان - خیابان کاخ سعادت آباد

مدت اجرا: ۴ ماه


توضیحات مربوطه: این پروژه به صورت همکاری مشترک و با حضور طراحان ایتالیایی شرکت معماری لینفا انجام گرفته است.