توضیحات مربوطه: این پروژه به صورت همکاری مشترک و با حضور طراحان ایتالیایی شرکت معماری لینفا انجام گرفته است.

no images were found