• کافی شاپ دوستان
  
  عنوان:  کافی شاپ دوستان
  محل اجرا:  اصفهان - خیابان کاخ سعادت آباد
  مدت اجرا:  ۴ ماه

 • شیرینی سرای تانیش
  
  عنوان:  شیرینی سرای تانیش
  محل اجرا:  اصفهان - خیابان برج
  مدت اجرا:  ۶ ماه

 • مجتمع مسکونی مهر
  
  عنوان:  مجتمع مسکونی مهر
  محل اجرا:  اصفهان - خیابان مهرگان
  مدت اجرا:  ۱۹ ماه

 • ساختمان مسکونی بهشت
  
  عنوان:  ساختمان مسکونی بهشت
  محل اجرا:  اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
  مدت اجرا:  ۱۴ ماه