• مسجد حضرت فاطمه (س)
  
  عنوان:  مسجد حضرت فاطمه (س)
  محل اجرا:  شهر بهارستان - میدان ولیعصر
  مدت اجرا:  40 ماه

 • مجتمع اداری تجاری نگار
  
  عنوان:  مجتمع اداری تجاری نگار
  محل اجرا:  شهر بهارستان - خیابان رسالت
  مدت اجرا:  11 ماه

 • مجموعه اداری تجاری آپادانا
  
  عنوان:  مجموعه اداری تجاری آپادانا
  محل اجرا:  اصفهان - شهر بهارستان
  مدت اجرا:  22 ماه

 • مسجد امام حسن (ع)
  
  عنوان:  مسجد امام حسن (ع)
  محل اجرا:  شهر بهارستان - خیابان رسالت
  مدت اجرا:  32 ماه