• مجتمع مسکونی تجاری ۶۰ واحدی آفتاب
  
  عنوان:  مجتمع مسکونی تجاری ۶۰ واحدی آفتاب
  محل اجرا:  اصفهان - سپاهان شهر - ابتدای بلوتر غدیر
  مدت اجرا:  21 ماه

 • مجتمع مسکونی فراز یک و دو
  
  عنوان:  مجتمع مسکونی فراز یک و دو
  محل اجرا:  اصفهان - سپاهان شهر- ابتدای بلوار شاهد
  مدت اجرا:  36 ماه

 • مجتمع مسکونی تجاری ۱۰۱ واحدی سحر
  
  عنوان:  مجتمع مسکونی تجاری ۱۰۱ واحدی سحر
  محل اجرا:  اصفهان - سپاهان شهر - بلوار غدیر
  مدت اجرا:  30 ماه

 • مجتمع مسکونی تجاری بهار ۱
  
  عنوان:  مجتمع مسکونی تجاری بهار ۱
  محل اجرا:  اصفهان - سپاهان شهر - بلوار توحید
  مدت اجرا:  19 ماه