• مجتمع مسکونی ۱۰ واحدی نیاوران
  
  عنوان:  مجتمع مسکونی ۱۰ واحدی نیاوران
  محل اجرا:  اصفهان - سپاهان شهر - میدان غدیر
  مدت اجرا:  18 ماه

 • مجتمع مسکونی ۱۲ واحدی گلشن
  
  عنوان:  مجتمع مسکونی ۱۲ واحدی گلشن
  محل اجرا:  اصفهان - سپاهان شهر - بلوار غدیر
  مدت اجرا:  16 ماه