• علی سلامت

  علی سلامت

  مدیرعامل

 • فاضل هاشمی زاده

  فاضل هاشمی زاده

  رئیس هیات مدیره

 • محمدرضا سلامت

  محمدرضا سلامت

  نایب رئیس هیات مدیره

 • حسین تاتار

  حسین تاتار

  سرپرست کارگاه ها

 • آزاده حسن پور

  آزاده حسن پور

  مدیر امورمالی